Tėvų vizionierių savo vaikams sukurta mokykla FORVARDAS (nuo 1 iki 12 kl.) 

Derindami Max Brauer mokyklos modelį su suomiškos mokymo sistemos principais, sukūrėme naują, Lietuvoje dar netaikomą, individualaus mokymosi pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas Bendrąsias pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas metodiką.

 

Mokykloje FORVARDAS

 

 • mokymosi turinys realiai (ne deklaratyviai) individualizuojamas, pritaikant jį kiekvieno vaiko gebėjimams ir mokymosi tempui (orientuojantis į bazines kompetencijas), metodikos dėka gabūs moksleiviai gali sparčiau plėsti ir gilinti savo žinias, gerinti įgūdžius bei gebėjimus;
 • siekiama praktinio žinių taikymo, atsisakoma orientavimosi vien į akademines žinias bei aukštų akademinių pasiekimų vaikymosi;
 • akcentuojamas pasitikėjimas vaikais ir jų gebėjimu mokytis savarankiškai prisiimant atsakomybę;
 • keičiasi mokytojo-mentoriaus vaidmuo: jis yra ugdymosi proceso partneris, pagalbininkas ir konsultantas, padedantis skleistis moksleivių iniciatyvai, entuziazmui ir vidinei motyvacijai.
01

Individualus
mokymasis

Matematika, lietuvių k. ir anglų k.

 • Mokymasis optimaliu stiliumi ir tempu
 • Individualus ugdymasis pagal asmeninį mokymosi planą (galima prašyti pagalbos iš mentoriaus arba kitų moksleivių)
 • Atsiskaitymas ir pasiekimų fiksavimas po temos baigimo testo, prezentacijos arba pokalbio su mentoriumi

PRINCIPAI:

 • Orientacija į bazines kompetencijas
 • Vidinė motyvacija (galimybė mokytis daugiau, nei numatyta) bei asmeninė atsakomybė už mokymosi pasiekimus
02

Tarpdalykinis mokymasis – projektinis darbas / fenomenai

Per metus realizuojami 6 projektai, į kuriuos integruojama istorija, gamtos mokslai ir kt.

 • Mokymasis per patirtį, nebijant peržengti atskiro dalyko ribas
 • Mokymasis savarankiškai bei kartu su kitais. Galutinis projekto rezultatas pristatomas mentoriui/bendraklasiams/bendruomenei

PRINCIPAI:

 • Tarpdalykiškumas
 • Orientacija į praktiką ir pritaikomumą, mokymasis už mokyklos ribų
 • Mokymasis ir savarankiškai, ir grupėje
 • Mokymasis atsižvelgiant į asmeninius polinkius ir interesus
03

Papildomi

užsiėmimai

Privalomi bei laisvai pasirenkami papildomi užsiėmimai

 • Optimalios sąlygos kiekvienam moksleiviui pajusti/atrasti savo stipriąsias asmenybės puses, stiprinti tai, kam yra labiausiai linkęs  ir daryti tai, kas labiausiai domina.
 • Privalomi užsiėmimai: muzika, dailė, orientavimosi sportas (vietoj kūno kultūros), meninė akrobatika arba tinklinis, informatika ir kt.
 • Laisvai pasirenkami papildomi užsiėmimai: kompetencijų ratai (laiko planavimo, mokymosi stilių, emocinio intelekto ir kt.), FIRMOS, teatras, BAND’as, Levelupvillage.

 

 

 

MOKSLEIVIO INDIVIDUALAUS
MOKYMOSI ŽINGSNIAI

Pasirenka temą,

kurią tą dieną mokysis savarankiškai

Savarankiškai studijuoja medžiagą.

Jei reikia pagalbos arba kyla klausimų, kreipiasi į  kitą moksleivį (išmanantį šią temą) arba mentorių

Žinias įsivertinęs mokomuoju testu, informuoja mentorių,

kuris parenka tinkamiausią atsiskaitymo būdą

Sėkmingai atsiskaitęs

už įsisavintą temą, gauna patvirtinimo žymą asmeniniame mokymosi plane (Metų knygoje)

Remiantis tyrimų rezultatais, Max Brauer mokyklos devintokai savo žiniomis dvejais metais lenkia bendraamžius iš tradicinių Vokietijos mokyklų.

Remiantis Max Brauer mokyklos modeliu, mokykloje FORVARDAS

 

 • nėra frontaliojo mokymo (mentorius nedėsto dalyko medžiagos prieš visą klasę, visiems tuo pačiu būdu ir laiku);
 • mokymasis vyksta nuo 8.30 iki 16.00, neskirstant laiko 45 min. pamokomis, nėra skambučio;
 • neužduodami namų darbai, vaikai nesinešioja vadovėlių ir pratybų sąsiuvinių į namus.

 

Pradinė mokykla

Praktinė informacija

Mokestis mėnesiui už ugdymo ir priežiūros paslaugas – 680 EUR (10 mokėjimų per metus). Registracijos mokestis – 450 EUR. Taikomų nuolaidų galimybės bei kitos sąlygos aptariamos individualiai.

Priėmimo tvarką rasite čia

Pradinė
mokykla

Į MOKESTĮ ĮSKAIČIUOTA

 • ugdymas pagal programą;
 • vaiko priežiūra darbo dienomis nuo 9:00 iki 16.00 (rugsėjo – birželio mėn., neįskaitant mokyklinių atostogų);
 • anglų kalba kasdien (pagal „pasinėrimo į kalbą“ metodiką);
 • 1/3 ugdymo veiklų lauke;
 • į ugdymo planą integruoti daržininkystės, kulinarijos, teatro, futbolo, meninės akrobatikos ir kt. užsiėmimai (galutinis sąrašas tikslinamas);
 • ekskursijos ir edukacinės programos Vilniuje (išvykų po Lietuvą ar į užsienį mokesčiai derinami atskirai);
 • periodiniai edukaciniai užsiėmimai tėvų bendruomenei;
 • tradicinės metinės mokyklos šventės.

Abonementinis mokestis už maitinimą – 164 – 172 EUR mėnesiui, priklausomai nuo mokslo dienų (7,8 EUR/ dienai). Į kainą įskaičiuota: pusryčiai, pietūs, pavakariai bei visos dienos metu vaikams laisvai prieinami vaisiai, arbata, vanduo.

Mokestis už pavėžėjimą: abonementas į vieną pusę – 75 EUR/mėn., į abi puses – 135 EUR/mėn. (Ryte: Šv. Petro ir Povilo bažnyčia, Katedra, Tymo turgus, Juodasis kelias; Po užsiėmimų: Juodais kelias, Tymas, Katedra, Šv. Petro ir Povilo, Stotis, Birželio g.- jaunimo namai, kur vaikai su mentoriaus priežiūra gali sulaukti tėvų). Vienkartinis pavėžėjimas – 7,5 EUR. 

Mokestis galioja 2022/2023 mokslo metams.

Mokestis mėnesiui už ugdymo ir priežiūros paslaugas – 680 EUR (10 mokėjimų per metus). Mokymo šeimoje ugdymo paslaugos – 680 EUR (10 mokėjimų per metus). Registracijos mokestis – 450 EUR. Taikomų nuolaidų galimybės bei kitos sąlygos aptariamos individualiai.

Prėmimo tvarką rasite čia

Pagrindinė / Vidurinė
mokykla

Į MOKESTĮ ĮSKAIČIUOTA

 • ugdymas pagal pagrindinio/vidurinio programą;
 • vaiko priežiūra darbo dienomis nuo 9:00 iki 16:00 (nuo rugsėjo iki birželio, neįskaitant mokyklinių atostogų);
 • anglų kalba kasdien (pagal CLIL ir „pasinėrimo į kalbą“ metodus);
 • papildoma užsienio kalba (pasirinktinai – prancūzų arba rusų k.) tiems, kurie pasiekė mokyklos nustatytą anglų k. lygį;
 • ugdymo planą papildantys užsiėmimai: FORvardo FORumas, kulinarija, video filmavimas ir montavimas, mano verslo klubas, suaugusiųjų klubas, mokausi iš kino, fotografija, gatvės šokiai, stiliaus studija ir kt.
 • ekskursijos ir edukacinės programos Vilniuje (išvykų po Lietuvą ir į užsienį mokesčiai derinami atskirai);
 • periodiniai asmeniniai pokalbiai su asmeniniu mentoriumi, kuris: ugdo asmenines bei socialines kompetencijas; užtikrina psichoemocinį komfortą; medijuoja empatinio bendravimo sesijas mokykloje ir šeimoje; teikia individualizuotas konsultacijas ugdymo karjerai klausimais; stiprinant moksleivio pasitikėjimą savimi ir mokymosi matyvaciją; tikslingai padeda pasirinkti mokėjimo mokytis kompetencijos įrankius ir strategijas; kordinuoja informaciją apie moksleivio asmeninę, socialinę ir akademinę ūgtį, organizuodami diagnostiką, adaptacinius pokalbius, portfolio ir trišalius susitarimus; kaupia ir teikia savalaikę informaciją apie moksleivio pasiekimus ir būseną pedagogams ir tėvams/globėjams; įgalina moksleivį kryptingai ir nuosekliai pasiruošti brandos egzaminams, brandos darbui;
 • periodiniai edukaciniai užsiėmimai tėvų bendruomenei;
 • tradicinės metinės mokyklos šventės.

 

Abonementinis mokestis už maitinimą – 164-172 EUR mėnesiui, priklausomai nuo mokslo dienų (7,8 EUR/ dienai). Į kainą įskaičiuota: pusryčiai, pietūs, pavakariai bei visos dienos metu vaikams laisvai prieinami vaisiai, arbata, vanduo.

Mokestis už pavėžėjimą: abonementas į vieną pusę – 75 EUR/mėn., į abi puses – 135 EUR/mėn. (Ryte: Šv. Petro ir Povilo bažnyčia, Katedra, Tymo turgus, Juodasis kelias; Po užsiėmimų: Juodais kelias, Tymas, Katedra, Šv. Petro ir Povilo, Stotis, Birželio g.-jaunimo namai, kur vaikai su mentoriaus priežiūra gali sulaukti tėvų). Vienkartinis pavėžėjimas – 7,5 EUR. 

Mokestis galioja 2022/2023 mokslo metams.

Susisiekite
su mumis